Начин на плащане

Член 3. Ред за извършване на Услугата.
(1) Закупуването на автобусни билети от Сайта се извършва по следния начин:
1. Потребителят избира от Сайта маршрут, дата на заминаване, час на заминаване и Превозвач чрез избиране на съответния бутон „Купи билет“;
2. Потребителят се препраща към Общите условия и декларира, че се е запознал с тях и ги приема. Това е условие за закупуване на автобусен билет;
3. Потребителят се прехвърля към интернет страницата на Платежния оператор за извършване на плащането;
4. След извършване на плащането на екрана на Потребителят се извежда информация, потвърждаваща, че Договорът е сключен, и съдържаща Код на билета, номер на транзакция и имената на пътника. Допълнително Потребителят получава и електронно писмо със същата информация;
5. Потребителят получава закупения билет на Информация/Касите на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не по - късно от 15 (петнадесет) минути преди часа за отпътуване на автобуса, за който е закупен билета, само срещу Код на билета, номер на транзакцията и имената на пътуващия. Служителят на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД има право да откаже предаване на билета, ако не му се предостави най-малко следната информация: 1) Код на билета и имена на пътуващия или 2) номер на транзакцията и имена на пътуващия. Всяко лице, на което му е известно тази информация, се счита за упълномощено да получи автобусния билет.
(2) Потребителят има възможност да промени или откаже избрания от него автобусен билет до момента на потвърждаване на плащането. След потвърждаване на плащането анулиране или презаверка на автобусния билет се извършва само на касите/информация на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД, при условията на Превозвача – страна по Договора и съгласно неговата политика.
(3) Договорът за превоз се счита за сключен от момента на получаване на информация от „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД, потвърждаваща извършеното плащане;
(4) “ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА” АД съхранява данни за продадения билет (код на билета, номер на транзакция и имена на пътуващия) за срок от 12 месеца, от датата на сключване на договора.
(5) Договорът може да бъде сключен на езиците, предлагани в Сайта.

Член 4. Цена на билетите и плащане.
(1) Услугата на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД за интернет продажба на автобусни билети е безплатна за Потребителите. Цените на билетите са обявени на Страницата в български левове като в тях е включен ДДС. Това са цените, по които Превозвачите продават собствените си билети.
(2) Всички плащания при покупка на автобусни билети се извършват чрез Платежен оператор. В Сайта на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не се въвежда никаква информация, свързана с платежните средства. Тази информация се обработва изцяло от Платежния оператор и „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не получава и не събира никакви данни, свързани с плащането освен номера на транзакцията.
(3) За сметка на потребителите може да се начисляват допълнителни такси, свързани с извършваното от тях плащане. Тези такси се събират от съответния Платежен оператор, съгласно неговите условия и тарифи.

Член 5. Отстъпки и намаления.
(1) Потребителите на сайта не могат да използват никакви намаления и отстъпки при покупка на билет от Сайта, освен тези, които са обявени от Превозвачите и са отразени на Сайта.
(2) При покупка на автобусен билет с отстъпка от Сайта, Потребителят е длъжен да представи при получаването му надлежен оригинален документ, удостоверяващ правото на отстъпка, освен в случаите когато правото на отстъпка не произтича от обстоятелства отразени в документ (например при покупка на двупосочен билет). В противен случай Потребителят има право да получи закупения билет само след заплащане на стойността на отстъпката.

Член 6. Време за извършване на плащането.
След като Потребителят е избрал желания от него автобусен билет, същият ще бъде пазен в продължение на 10 (десет) минути. Ако до изтичането им не се завърши плащането на билета чрез Платежния оператор, автобусният билет ще бъде освободен за нова продажба.